Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu (dále jen „Obchod“) na internetové stránce https://lenkafasnerova.cz (dále jen „Internetová stránka“) je Lenka Fasnerová, Smrčkova 456/10, Olomouc 779 00, IČO: 72872713, DIČ: 7558183490, (dále jen „Prodávající“). Kontaktní místo a korespondenční adresa Prodávajícího je shodná s jeho sídlem, kontaktní email je ahoj@lenkafasnerova.cz. Obsahem nákupu jsou sportovní pomůcky, a on-line kurzy a e-booky, označované jako digitální obsah.
 2. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím Obchodu.
 3. VOP se nevztahují na jednání osoby v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž se na ně vztahuje obecná úprava pro kupní smlouvu upravená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
 4. Vystavení zboží na Internetové stránce není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ.

II. Osobní účet a objednávání zboží

 1. Po registraci Kupujícího provedené na Internetové stránce (dále jen „Registrace“) může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, odkud může objednávat zboží (dále jen „Můj účet“).
 2. Objednávat zboží je možné i bez Registrace, a to přímo na Internetové stránce Obchodu. Pro tyto případy bude Kupujícímu vygenerováno náhodné uživatelské jméno i heslo, přičemž mu budou tyto údaje zaslány na jeho e-mailovou adresu, kterou uvede při objednávání zboží.
 3. Osobní účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Osobního účtu. Kupující není oprávněn předávat informace k využívání jeho Osobního účtu třetím osobám.
 4. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje, neboť je Prodávající považuje za aktuální a správné. Při jejich změně je Kupující povinen je v Osobním účtu neprodleně aktualizovat.

III. Nabídka, objednávka a doručení zboží

 1. Obchod obsahuje aktuální zboží nabízené Prodávajícím k prodeji, přičemž jsou na něm uvedeny ceny jednotlivého zboží, které již zahrnují daně z přidané hodnoty. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v Obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka zboží je platná po dobu zobrazení zboží na Obchodu.
 2. Náklady související s dodáním zboží uvedeném v Můj účet platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.
 3. Objednání zboží probíhá tak, že Kupující vloží zboží do nákupního košíku a dále se řídí pokyny, kterými je provázen během celé objednávky. Následně je Kupující povinen vyplnit formulář objednávky (pokud již své aktuální údaje nevyplnil dříve v Můj účet) a následně uvede požadované dodací údaje.
 4. Jakmile Kupující zadané údaje v objednávce potvrdí, bude vyzván k zadání způsobu úhrady kupní ceny zboží.
 5. Před zasláním závazné objednávky může Kupující znovu zkontrolovat, příp. změnit zadané údaje v objednávce. (dále jen jako „Objednávka“).
 6. Kupující odešle Objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Po doručení objednávky Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí předmětné Objednávky prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu Kupujícího (dále jen „E-mail Kupujícího“).
 7. Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikne doručením potvrzení o přijetí objednávky, které zašle Prodávající na e-mail Kupujícího elektronickou poštou.
 8. Při uzavírání kupní smlouvy na dálku tímto Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Související náklady, např. na internetové připojení si Kupující hradí výlučně sám.
 9. V období státních svátku, období slev apod. se dodávky zboží mohou zpozdit až o 7 pracovních dní.

IV. Cena zboží a podmínky doručení

 1. Kupující uhradí cenu zboží vč. nákladů za dodání zboží Prodávajícímu dle způsobu platby, který Prodávající na Internetové stránce uvedl. Kupující společně s kupní cenou uhradí i náklady spojené s balením a dodáním zboží, přičemž pro účely těchto VOP se kupní cenou rozumí i tyto náklady.
 2. Jestliže byla Kupujícím zvolena: a) platba na dobírku, tak je kupní cena splatná při převzetí zboží; b) bezhotovostní platba, tak je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž Kupující je povinen uhradit cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby s tím, že závazek Kupujícího k uhrazení kupní ceny je splněn až okamžikem připsání předmětné částky na účet Prodávajícího.
 3. Jakékoli slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li výslovně Prodávající jinak.
 4. Zboží je doručováno prostřednictvím společnosti PPL, DPD, GLS, Česká pošta. Cena poštovného a balného se odvíjí od vybraného způsobu přepravy.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Pokud zjistí jakoukoli vadu, tak je povinen ji okamžitě nahlásit přepravci. Pokud bude zřejmé, že došlo k porušení obalu v důsledku neoprávněného vniknutí do zásilky, není Kupující povinen zásilku převzít. V případě, že Kupující podepíše dodací list, tak tím prohlašuje, že zásilka splňovala všechny náležitosti a následná reklamace zásilky kvůli porušení obalu nebude možná.

V. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. V případě zboží upraveného dle přání Kupujícího se dává Kupujícímu na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího v souladu s ustanovením § 1837 OZ.
 2. Vyjma situace uvedené v čl. 5 odst. 1 má dle ustanovení § 1829 odst. 1 OZ Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat elektronicky na emailovou adresu ahoj@lenkafasnerova.cz, nebo písemně na adresu sídla Obchodu uvedenou v čl. 1 odst. 1 VOP. Po odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že zboží musí být v původním stavu bez jakékoli známky opotřebení vráceno nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží dle toho ustanovení nese Kupující.
 3. Prodávají je oprávněn během 7 dnů ode dne vrácení zboží dle čl. 5. odst. 2 přezkoumat jeho stav a úroveň případného opotřebení či poškození.
 4. Jestliže dojde k platnému odstoupení od smlouvy dle čl. 5. odst. 2 VOP, Prodávající vrátí primárně bezhotovostním způsobem kupní cenu na účet uvedený Kupujícím. V případě požadavku na vrácení kupní ceny v hotovosti, je možné ji poukázat poštovní složenkou či na základě vzájemné dohody jiným vhodným způsobem, a to ve lhůtě 14 dnů od platného odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu vždy až po převzetí zboží ve výše uvedené lhůtě.
 5. V případě, že Kupující vrátí Prodávajícímu poškozené či opotřebované zboží, vznikne Prodávajícímu nárok na náhrady škody, který může Prodávající započíst vůči nároku Kupujícího dle čl. 5. 6. VOP.
 6. Nárok na slevu vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla aktuálně vyhlášené akce. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Nárok na slevu zaniká i tehdy, pokud kupující vrátí pouze část zboží. V případě jakéhokoliv porušení pravidel marketingové akce, podvodného získání slevy, porušování pravidel na sociálních sítích nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si společnost vyhrazuje právo kdykoliv akci ukončit, pozměnit tyto podmínky nebo odepřít nárok na uplatnění slevy.

VI. Dobrovolně poskytnuté právo na vrácení do 30 dnů od převzetí zboží

 1. Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy Vám dobrovolně poskytujeme záruku vrácení zboží na dobu 30 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 30 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání.

VII. Odpovědnost za vady a reklamace zboží

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady vč. záruční odpovědnosti vychází zejména z ustanovení § 2158 a násl. OZ.
 2. Prodávající nese odpovědnost vůči Kupujícímu za shodu prodávaného zboží s kupní smlouvou. Prodávající je povinen Kupujícímu prodat zboží bez vad, které má užitné vlastnosti a jakost v souladu s kupní smlouvou. Prodávané zboží by mělo mít vlastnosti uváděné Prodávajícím v reklamě a užitné vlastnosti, které jsou obvyklé pro věc tohoto druhu.
 3. Záruka na zakoupené zboží trvá 24 měsíců, není-li uvedeno jinak, přičemž záruční doba dle ustanovení § 2115 OZ běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití zboží do místa určení. V případě, že byla uplatněna reklamace, záruční doba se staví do okamžiku, kdy má Kupující povinnost zboží po vyřízení reklamace převzít. Pokud bylo reklamované zboží vyměněno, záruční doba začne běžet od převzetí nového zboží. Pokud byla výsledkem reklamačního řízení výměna pouze vadné součásti zboží, vztahuje se nová záruční doba pouze na tuto součást.
 4. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, kdy se vada objevila, resp. bez zbytečného odkladu. Pokud prodlení s oznámením vady způsobí prohloubení vady v důsledku dalšího užívání zboží, může ze strany Prodávajícího dojít k odmítnutí reklamace.
 5. Při reklamaci je nutné předložit doklad, na jehož základě bude zřejmé, že Kupující zboží po právu převzal. Zboží musí být v neporušené, stavu, bez jakýchkoli viditelných nečistot s označením reklamované vady. Pokud zboží nebude ve stavu dle tohoto článku, Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí tohoto zboží k reklamaci.
 6. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.
 7. Reklamaci s podrobným popisem reklamované vady je možné uplatnit zasláním zboží do sídla prodávajícího uvedeného v Čl. 1 odst. 1 VOP.
 8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.
 9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 11. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné a včasné odstranění vady. Prodávající má povinnost reklamovanou vadu odstranit, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. Odstranitelnou vadou se rozumí vada, kterou jež možné bez změny vzhledu, funkce a kvality zboží odstranit.
 12. Za vadné zboží není brána změna vlastností zboží během záruční doby, jestliže k ní došlo zejména na základě přirozených změn materiálu, nesprávného používání, nadměrného opotřebení, při poškození vnějším vlivem apod.

VIII. Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Vlastníkem zboží se Kupující stane zaplacením celé kupní ceny zboží ve smyslu čl. 4 odst. 1 VOP.
 2. Kupující se zavazuje před zakoupením zboží zvážit jeho velikost, vlastnosti (aby odpovídaly jeho potřebám), ale také účel, materiálové složení, užití zboží apod.
 3. Kupující je povinen zboží užívat a pečovat o něj dle instrukcí výrobce, Prodávajícího či návodu.
 4. Kupující nesmí jakkoli zasahovat do webového rozhraní Obchodu a zavazuje se zdržet jakéhokoli jednání, které by mohlo jakkoli webové rozhraní změnit. Kupující se zavazuje používat webové rozhraní Obchodu pouze za účelem koupi aktuálně nabízeného zboží a Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby zapříčiněné zásahem Kupujícího či třetích osob do Internetové stránky nebo Obchodu.
 5. Prodávající s odkazem na ustanovení § 1826 odst. 1 OZ uvádí, že:
  a) kupní smlouva vč. VOP bude archivována Prodávajícím, který k ní bude mít výlučný přístup;
  b) kupní smlouvu bude možné uzavřít v českém jazyce;
  c) jednotlivé technické kroky k uzavření kupní smlouvy jsou upraveny v Čl. II a násl. těchto VOP;
  d) při zjištění chyby při zadávání dat před podáním objednávky je možné ji změnit nebo stornovat prostřednictvím emailu ahoj@lenkafasnerova.cz, a to do okamžiku předání zboží přepravci.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. V souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající vystaví Kupujícímu účtenku a zaeviduje přijatou tržbu u správce daně online.
 2. Korespondence náležící ke kupní smlouvě musí mít mezi smluvními stranami vždy písemnou formu s tím, že Kupujícímu je primárně doručována do elektronické pošty, kterou uvedl v objednávce. Na základě volby odesílatele je však možné ji doručit i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, osobně, či jiným, vzájemně dohodnutým způsobem.
 3. Tyto VOP může Prodávající dle svého uvážení změnit, doplnit či nahradit s tím, že jejich aktuální verze bude vždy dostupná na Internetové stránce Prodávajícího. Práva a povinnosti, které vznikly za dobu účinnosti těchto VOP tím nejsou nijak dotčena.
 4. Na Internetové stránce mohou být používány odkazy na jiné internetové stránky. Tímto však dává Prodávající na vědomí, že nemá žádný vliv na obsah odkazovaných stránek, proto za něj nenese jakoukoli odpovědnost.
 5. V případě, že bude právní vztah obsahovat mezinárodní prvek, smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že se celý právní vztah bude řídit pouze českým právem a případný spor bude projednán před místně a věcně příslušným českým soudem.
 6. Pokud se prokáže, že některé ustanovení těchto VOP je neplatné, použije se ustanovení, které je svým smyslem neplatnému ustanovení co nejbližší. Platnost ostatních ustanovení těchto VOP tím nebude nijak dotčena. Jakákoli změna kupní smlouvy či VOP vyžaduje písemnou formu.
 7. Dodržování povinností podle účinné právní úpravy, zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, kontroluje Česká obchodní inspekce, která je také subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách https://www.coi.cz/.
 8. Tyto VOP jsou účinné od 10. 07. 2022.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:
Tel.:

Adresát:
Prodávající: Lenka Fasnerová
IČ: 72872713
Se sídlem: Smrčkova 456/10, 779 00 Olomouc

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne […] jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě […] objednal zboží […], číslo objednávky […], v hodnotě […] Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne […].

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši […] Kč a […] Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo […] nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V […] dne […]

Jméno a příjmení spotřebitele

[podpis]

Přílohy:
doklad o koupi